Algemene doelstelling van de sportraad is de sportbeoefening te bevorderen voor alle inwoners van Wijnegem zonder onderscheid. Zowel de recreatiesport als de competitiesport krijgen hierbij aandacht.

- De sportraad coördineert en stimuleert het overleg en de samenwerking tussen sportverenigingen, diensten, instellingen en het gemeentebestuur op het gebied van competitie- en recreatiesport.

- De sportraad geeft advies aan het gemeentebestuur of aan derden, op eigen initiatief, of op verzoek over sport- en recreatieaangelegenheden.

- De sportraad geeft advies aan het gemeentebestuur over de planning, uitbouw en beheer van de sportinfrastructuur. Hierbij wordt rekening gehouden met de bestaande wetgeving.

- De sportraad verricht onderzoek, verzamelt documentatie en informatie.

- De sportraad neemt initiatieven ter bevordering van de sportbeoefening voor iedereen en de kaderopleiding van trainers, sportbestuurders en beoefenaars.