Beleid

De algemene leiding van de bibliotheek berust bij de bibliothecaresse Lydie Verrept. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking en dynamiek van de bibliotheek.
Ze wordt bijgestaan door de Raad van Bestuur van het Gasthuis en legt verantwoording af aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad via schepen van cultuur Tom Dijckmans.
De grote uitdaging die ons te wachten staat, is de beleidsplanning voor de komende 6 jaar uitvoeren. Samen met de Dienst Cultuur hebben we een geïntegreerd beleidsplan opgesteld met een algemene visie met concrete doelstellingen.

Raad van Bestuur
De Raad van bestuur is belast met het verwezenlijken van welbepaalde beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang en heeft cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding tot doel.

Wat doen ze?

De raad van bestuur heeft als opdracht:
- De opmaak, de uitvoering en de bekostiging van de programmering van gemeenschapscentrum ’t Gasthuis en van de openbare bibliotheek;
- De organisatie van culturele activiteiten en evenementen in de ruimst mogelijke zin;
- De participatie van gemeenschapscentrum ’t Gasthuis en van de openbare bibliotheek aan samenwerkingsverbanden met derden;
- Adviesbevoegdheid bij de opmaak van het beleidsplan van het gemeenschapscentrum en de openbare bibliotheek, als onderdeel van het integrale meerjarenplan van de gemeente Wijnegem;
- De concretisering van het beleidsplan van het gemeenschapscentrum en de openbare bibliotheek, als onderdeel van het integrale meerjarenplan van de gemeente Wijnegem;
- De verhuur van de infrastructuur van het gemeenschapscentrum aan inrichters van activiteiten;
- Adviesbevoegdheid in het kader van collectievorming van de openbare bibliotheek;
- Het financieel beheer van de activiteiten van gemeenschapscentrum ’t Gasthuis en van de openbare bibliotheek die te maken hebben met bovengenoemde opdrachten.

met uitsluiting van ieder winstbejag en met inachtneming van de cultuurpactwet van 1juli 1973.

Interesse?

Wens je graag deel uit te maken van de raad van bestuur,
neem dan contact op met Lydie Verrept – bibliotheek@wijnegem.be of via tel. 03 288 21 60

Openbare Bibliotheek Wijnegem gelijkvloers
Lydie Verrept - Bibliothecaris
Greet Bachot - Medewerker

Ingrid Van De Mosselaer - Medewerker
Karen Totté - Medewerker
bibliotheek@wijnegem.be
Telefoon: 03 288 21 60
Turnhoutsebaan 199/2
2110 Wijnegem