Reglement zwembad Wijnegem

Opgelet: Ons gemeentelijk zwembad sluit voorgoed de deuren op 31 augustus 2022. Lees er alles over op wijnegem.be/sluiting-zwembad.

Art.1. Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. De zwembadbeheerder of zijn afgevaardigde: een personeelslid aangesteld door het gemeentebestuur dat de leiding heeft over het zwemcomplex.
 2. De redders: bevoegde personen met een specifieke, wettelijk bepaalde opleiding aangesteld door het gemeentebestuur.
 3. Zwembadpersoneel: contractuele of statutaire personeelsleden aangesteld door het gemeentebestuur in het zwembad.
 4. De zwemhal: het peuterbad, het instructiebad, het grote zwembad, de glijbaan met opvangbad en de ruimten er rond.
 5. Het zwemcomplex: de zwemhal en alle publieke en personeelsruimten (kleedkamers, inkomhal…).
 6. Zwemmer: een bezoeker van het zwemcomplex met een geldig toegangsbewijs.
 7. Zwemleraars: personen met de vereiste bekwaamheden die zwemles geven met toelating van het college van burgemeester en schepenen 

Art.2. Algemene regels inzake veiligheid hygiëne en zedelijkheid
Algemeen:

 1. Het zwemcomplex is een rookvrij gebouw.
 2. Het personeel van het zwemcomplex staat in voor de veiligheid, de hygiëne, de orde en de goede zeden. Hun aanwijzingen moeten door de bezoekers strikt opgevolgd worden. Zij zorgen voor de toepassing van dit reglement en beslissen over alle aspecten van veiligheid, hygiëne en zedelijkheid die niet in dit reglement zijn voorzien .
 3. Het maximum aantal zwemmers in het zwemcomplex is afhankelijk van het aanwezige personeel, met een maximum van 142 personen.
 4. Voor het organiseren van zwemwedstrijden tijdens de publieksuren is een schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen vereist.
 5. Dieren zijn in het zwemcomplex niet toegelaten.
 6. Voor de verkoop van eten of drank in en rond het zwemcomplex is toelating van de concessionaris van de cafetaria en van het college van burgemeester en schepenen vereist. 


In de zwemhal:

 1. Al wie niet of onvoldoende kan zwemmen mag zich enkel in die zones bevinden waar hij/zij staande het hoofd boven water kan houden.
 2. Duiken in het peuterbad, het instructiebad of het opvangbad van de glijbaan is niet toegestaan.
 3. Bij het gebruik van de glijbaan moeten de aanwijzingen gevolgd worden die ter plaatse uithangen. Na gebruik van de glijbaan zal men het opvangbad onmiddellijk verlaten.
 4. Duikbrillen, zwemvinnen of ander materiaal behorend tot de duiksport is omwille van de veiligheid niet toegestaan tijdens de publieksuren.
 5. Aangepaste zwemkledij is verplicht: lange broeken, bermuda’s, hoofddeksels (uitgezonderd badmutsen), hemden, T-shirts, schoeisel en dergelijke zijn omwille van de hygiëne niet toegestaan in de zwemhal.
 6. Een zwemmer met gezondheidsproblemen die een gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid of de gezondheid, zal de redders hiervan vooraf verwittigen. (vb. epilepsie )
 7. Om hygiënische redenen is elke zwemmer, alvorens de zwemhal te betreden, verplicht een stortbad te nemen en gebruik te maken van de voetsproeiers.
 8. Zeep en shampoo mogen enkel in de doucheruimte worden gebruikt. 

Art.3. Toezicht bij kinderen
Kinderen jonger dan 8 jaar worden tijdens de publieksuren enkel toegelaten wanneer zij vergezeld zijn van een toezichthoudende meerderjarige.

Deze toezichthoudende persoon betaalt het tarief van een zwemmer en bevindt zich mee in de zwemhal in aangepaste zwemkledij.

Deze regel is ook van toepassing bij het privaat zwemonderricht.

Art.4. Toegang
Tijdens de publieksuren moet elke zwemmer zich aanmelden aan de ontvangstbalie in de hal.

Na betaling van het in voege zijnde tarief krijgt hij/zij een toegangskaart. Elke zwemmer volgt dan de toegangsinstructies die uithangen bij de ingang van het zwembad. Geldige toegangsbewijzen zijn enkel de toegangskaart en de armbandsleutel. Het personeel aan de ontvangstbalie zal uitleg verschaffen indien nodig.

Eenmaal een toegangskaart is aangekocht, wordt deze niet terugbetaald. De toegangskaart geldt enkel onmiddellijk na de aankoop.

Art.5. Omkleden
Tijdens de publieksuren kleedt men zich om in de wisselcabines.

De groepscabines mogen enkel gebruikt worden door groepen en met de goedkeuring van de vestiaireverantwoordelijke. Voor de scholen wordt een afzonderlijke regeling getroffen in overleg met de schooldirecties bij het begin van elk schooljaar.

Voor clubs of andere groepen die het zwembad afhuren buiten de publieksuren gelden de voorschriften opgenomen in het huurcontract.

Art.6. De zwemtijd
De normale duur van een zwemtijd is tijdens de publieksuren onbeperkt. De zwembadbeheerder of zijn plaatsvervanger kan evenwel in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld ingeval van overbelasting) de zwemtijd inkorten. Vijfenveertig minuten voor het vastgestelde sluitingsuur wordt geen toegang meer verleend. Vijftien minuten voor het sluitingsuur zal iedereen de baden verlaten en zich omkleden. Tegen het sluitingsuur moet elke zwemmer de kleedkamers verlaten.

Art.7. Privaat zwemonderricht
Personen die tijdens het publiek zwemmen privaat zwemonderricht willen geven, moeten hiervoor een schriftelijke toelating hebben van het college van burgemeester en schepenen.

Zij moeten bovendien houder zijn van een diploma van licentiaat of regent (bachelor) in de lichamelijke opvoeding of van initiator of trainer in het zwemonderricht uitgereikt door de Vlaamse trainersschool (VTS) of BLOSO.

Uitzonderingen hierop kunnen door het college van burgemeester en schepenen worden toegestaan.

Zij worden beschouwd als erkende zwemleraars

Deze erkende zwemleraars:

 1. zijn zelf verantwoordelijk om zich in regel te stellen met de sociale, de arbeids- en de fiscale wetgeving.
 2. mogen gebruik maken van hun eigen didactisch materiaal voor zover dit de veiligheid en de hygiëne in de zwemhal niet in gevaar brengt.
 3. mogen zwemlessen aan maximum 3 personen tegelijk geven.
 4. melden zich aan de kassa, zij betalen een vergoeding die door de gemeenteraad wordt vastgelegd.

Dit geldt niet voor familieleden die occasioneel en zonder vergoeding kinderen leren zwemmen.

Het aantal zwemleraars dat tegelijk zwemles geeft kan door de zwembadbeheerder of zijn afgevaardigde worden beperkt in functie van de bezetting van het zwembad en de veiligheid. Daarom worden de zwemlessen gereserveerd in samenspraak met de zwembadbeheerder of zijn afgevaardigde.

Art.8. Openingsuren
De openingsuren worden bepaald door het college van burgemeester en schepenen, uitgezonderd op de dagen dat het zwembad in concessie gegeven wordt.

Het college kan het zwemcomplex tijdelijk of definitief sluiten om redenen van openbaar nut, om gezondheidsredenen, voor onderhoud of in gevallen van overmacht. Uitgezonderd de bepalingen in de concessieovereenkomst kan hiervoor geen schadevergoeding geëist worden.

Het zwembad is gesloten op wettelijke feestdagen, afwijking van deze sluitingsdagen wordt door het college van burgemeester en schepenen bepaald.

Art.9. Tarieven
De Gemeenteraad stelt de tarieven voor de verhuring, de inkom, het schoolzwemmen en de zwemleraars vast, uitgezonderd op de dagen dat het zwembad in concessie gegeven wordt.

Art.10. Schoolzwemmen
De uurregeling en de voorwaarden voor het schoolzwemmen worden vastgelegd in overleg tussen de zwembadbeheerder en de schooldirecties. Alle bepalingen inzake veiligheid, hygiëne en zedelijkheid gelden ook voor het schoolzwemmen

Art.11. Verhuring
Onder bepaalde voorwaarden kan het zwembad buiten de publieke uren en schooluren worden afgehuurd door personen en verenigingen mits betaling van de in voege zijnde tarieven.

De bepalingen van het afhuren van het zwembad worden in het huurcontract opgenomen.

Art.12. Aansprakelijkheid
Het Gemeentebestuur wijst alle aansprakelijkheid af voor diefstal of schade aan goederen in en rond het gebouw

Art.13. Sancties
De zwembadbeheerder of zijn afgevaardigde heeft het recht om elke persoon, die een gevaar is voor de veiligheid, de gezondheid, de hygiëne of de zedelijkheid terecht te wijzen en/of de toegang tot de instelling te verbieden (zoals dronkenschap, besmettelijke ziekten, ongeheelde wonden, onaangepaste kledij, onaangepast gedrag).

Bij diefstal, vandalisme of weerspannigheid wordt door de beheerder of zijn afgevaardigde steeds de politie verwittigd.

Het overtreden van dit reglement kan aanleiding geven tot volgende sancties:

- onmiddellijke verwijdering uit het zwembad;
De onmiddellijke verwijdering uit het zwembad wordt beslist door de zwembadbeheerder of zijn afgevaardigde.
- tijdelijke ontzegging van de toegang tot het zwembad;
- definitieve ontzegging van de toegang tot het zwembad.

De tijdelijke en definitieve ontzegging wordt beslist door het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd schadevergoeding te vorderen van personen, schoolinstellingen en clubs die schade toebrengen aan de accommodatie Ook hier kan de toegang tot de inrichting tijdelijk of definitief ontzegd worden door het college van burgemeester en schepenen. 

Art.14. Bezwaren
Bezoekers die niet akkoord gaan met een opgelegde regel of sanctie kunnen de zwembadbeheerder of zijn afgevaardigde hierover aanspreken. Zij kunnen eveneens hun bezwaar schriftelijk melden aan het College van burgemeester en schepenen. Nadien kunnen zij zich wenden tot de ombudsdienst van de gemeente.

P/A IGEAN Ombudsdienst, Doornaartstraat 60, 2160 Wommelgem

Art.15.
Onderhavig reglement gaat in op 1 januari 2011 en vervangt het voorgaande reglement. Het reglement wordt aan het publiek ter kennis gebracht en uitgehangen in het zwemcomplex. Op de website van de gemeente kan dit reglement ook geraadpleegd worden.

Voor de veiligheid van de zwemmers zijn volgende extra regels van kracht bij zwembadbezoek:

✅ Mondmaskers zijn verplicht tot aan de kleedhokjes voor +12 jarigen.

✅ Volg steeds de richtlijnen van het zwembadpersoneel goed op!

✅ Blijf thuis als je ziek bent!

✅ Overal moet 1,5 meter afstand bewaard worden. In de vestiaire werken we met voorrangsregels.

✅ Er is een vaste looprichting in het zwembad en ook buiten staat aangegeven hoe je moet aanschuiven.

✅ Er wordt extra schoongemaakt en voor wie dat wenst is er extra ontsmettingsmiddel beschikbaar aan de kleedhokjes.

✅ Bij het binnenkomen van het gebouw ben je verplicht je handen te ontsmetten, er is ontsmettingsgel beschikbaar.

✅ Bij het buitengaan leg je je lockerkaartje in het daarvoor voorziene bakje en wensen we jullie een behouden thuiskomst!

Adres
Kasteellei 67 , 2110 Wijnegem
Tel.
03 288 21 00
sportcentrum@wijnegem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
open van 10:00 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30

Opgelet: Dit zijn de openingsuren van de sportdienst. Openingsuren van het zwembad