Reglement sportcentrum Wijnegem

Het College;

Gelet op artikel 123 van de Nieuwe Gemeentewet;

Besluit het gebruikersreglement van de sporthal als volgt vast te stellen;

Openingsuren

Artikel 1.

De sporthal is voor het publiek toegankelijk op:

maandag t/m vrijdag:     van 8.30 u tot 23.30 u

zaterdag en zondag:      van 9 u tot 23.30 u.

In juli en augustus slechts tot 21 u

Sluitingsdagen van de gemeentelijke sporthal

Artikel 2.

De sporthal is gesloten op:

Pasen en Paasmaandag

1 mei - Dag van de Arbeid

Onze Heer Hemelvaartdag

Pinksteren en Pinkstermaandag

Sluiting 18 juni tot en met 1 juli

11 juli - feest van de Vlaamse gemeenschap

21 juli - nationale feestdag

15 augustus - Onze Lieve Vrouw Hemelvaart

1 november - Allerheiligen

11 november - Wapenstilstand

24 december tot en met 1 januari - jaarlijks onderhoud.

In  overleg met de gebruikersraad kan het college van burgemeester  en schepenen  steeds uitzonderingen toestaan op de geplande  sluitingsdagen.

Gebruik

Artikel 3.

Het  dagelijks  beheer  is  in  handen van  het  diensthoofd  van  het sportcentrum, hierna de beheerder genoemd.

Artikel 4.

Het  personeel van de sporthal en de aangestelde vrijwilligers (hierna toezichters genoemd) houden toezicht over de correcte naleving van het reglement.

Bij  betwisting  van het reglement legt de beheerder het geschil  voor aan  het college van burgemeester en schepenen. In afwachting geldt de beslissing van de beheerder.

Artikel 5.

De toelating tot het gebruik van de sporthal omvat:

* de eigenlijke sporthal, een deel ervan of één of beide zalen bestemd voor verdedigingssporten op de eerste verdieping;

* de kleedkamers en het sanitair;

* de beschikbare sportuitrusting.

Het gebruik van het scorebord moet op voorhand gemeld worden.

Artikel 6.

De  toewijzing van de lokalen gebeurt door de beheerder. Bij de  planning wordt voorrang gegeven aan de regelmatige gebruikers. De regelmatige  gebruikers  maken een jaarplanning op (vaste dagen en  uren)  in samenspraak met de gebruikersraad.

In  geval  van  betwisting  beslist het college  van  burgemeester  en schepenen.

Artikel 7.

De  tarieven voor het gebruik van de sporthal worden vastgesteld  door de gemeenteraad.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een indeling in categorieën:

A : Wijnegemse verenigingen erkend door de sportraad met jaarplanning

B : Wijnegemse verenigingen erkend door andere gemeentelijke raden

C : verenigingen niet  aangesloten  bij gemeentelijke  raden,  erkende

    verenigingen van buiten Wijnegem, individuele sporters

De  gebruikers categorie A en B en de onderwijsinstellingen betalen na ontvangst van de factuur.

De  gebruikers van categorie C betalen ten laatste bij het in  gebruik nemen  van  de  sporthal. Zij ontvangen een kasticket  dat  geldt  als betalingsbewijs.  Dit  moet  steeds aan de toezichters  kunnen  worden getoond.

Artikel 8.

Alle  gebruikers  moeten  voor  hun activiteiten  in  de  sporthal  een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten.

Het  is  verboden om het gebruik van toegewezen lokalen geheel of  gedeeltelijk aan derden af te staan, tenzij hiervoor schriftelijk toelating van het college van burgemeester en schepenen werd bekomen.

 

De  gebruiker  verbindt  er  zich   steeds  toe  aan  alle  wettelijke voorschriften  te  voldoen, zoals de geldende  politiereglementen,  de voorschriften inzake auteursrechten.

Artikel 9.

Indien  een  regelmatige gebruiker op bepaalde tijdstippen afziet  van het  gebruik  moet hij dit minstens veertien dagen op voorhand aan  de beheerder  van  het sportcentrum melden. Ingeval van heirkracht  wordt gevraagd dit schriftelijk aan te tonen.

Artikel 10.

Het  college van burgemeester en schepenen (of bij hoogdringendheid de beheerder)  kan  het  gebruik van de sporthal ontzeggen om  reden  van openbaar  nut,  van dienstnoodzakelijkheid of in geval van  overmacht. Hiervoor  kan  geen  schadevergoeding van het  gemeentebestuur  worden gevorderd.

Artikel  11.

Door  gebruik  te maken van de gemeentelijke sporthal en de  aanwezige uitrusting  erkennen  de  gebruikers  deze in goede  staat  te  hebben ontvangen.  Ze stellen zich dan ook persoonlijk verantwoordelijk  voor eventuele beschadigingen.

Toegebrachte   beschadigingen  worden  steeds   onmiddellijk  aan   de toezichter(s)   gemeld.  Beschadigingen  die   voor  aanvang  van   de sportactiviteit  wordt vastgesteld, dienen dus ook voor aanvang van de activiteit   te   worden  gemeld,  zoniet   kunnen   zij   voor   deze beschadigingen  verantwoordelijk  gesteld  worden.  Elke  vastgestelde beschadiging   dient  door  de  betrokkene   te  worden  vergoed.   De schadevergoeding wordt gelijkgesteld aan de vervangprijs.

Artikel 12.

De toegekende gebruikstijden worden stipt nageleefd.

De gebruikstijden omvatten ook de tijd nodig voor het opruimen van het gebruikte materiaal en het gebruik van douches en kleedkamers.

Artikel 13.

Het  gemeentebestuur en de beheerder dragen geen enkele  verantwoordelijkheid voor de daden en de gevolgen ervan gesteld door de gebruikers en  andere  personen  zowel voor, tijdens als na het  gebruik  van  de sporthal.

Toegang en orde - bijzondere bepalingen

Artikel 14.

1.  Voor het betreden en verlaten van de sporthal wordt onder  normale omstandigheden  enkel  gebruik gemaakt van de gezamenlijke ingang  van het sportcomplex.

2.  Roken in het sportcentrum is verboden.

3. Dieren zijn in de sporthal niet toegelaten.

4.  Elke  bezoeker dient zich behoorlijk te gedragen  en  onmiddellijk gevolg te geven aan de aanwijzingen van het personeel.

5.  De  gebruikers van de sporthal zorgen zelf voor de goede gang  van zaken tijdens het gebruik ervan.

6.   Het   betreden  van  de   sportvloer  kan  enkel  met   stofvrije sportpantoffels  die geen verkleuring en/of verbrandingsstrepen op  de sportvloer nalaten.

Elke  schade  ontstaan door het gebruik van verboden  schoeisel  dient vergoed te worden.

7.  De toeschouwers moeten op de daarvoor voorziene plaatsen  blijven. Deze maatregel dient strikt nageleefd te worden ter bescherming van de sportvloer.

8.  De  sportbeoefenaars betreden slechts net voor de aanvang van  het hun  toegewezen uur het sportveld en verlaten het onmiddellijk bij het einde  ervan (niet van toepassing op niet uurgebonden competities). De kleedkamers  kunnen  een half uur voor de aanvang in  gebruik  genomen worden.  Een  half  uur na het beëindigen  van  de  sportmanifestaties dienen de kleedkamers verlaten te zijn.

9.  Het opstellen en opbergen van het sportmateriaal gebeurt binnen de gereserveerde gebruikstijd; dit met de grootste zorg en  volgens  de richtlijnen  van de toezichter(s).

10.  De  verkoop en het verbruik van dranken, snoep  e.d.  mag  enkel gebeuren in de cafetaria of via de automa(a)ten.

11. Spelers  mogen  geen  drank  in breekbare verpakking  of  in  blik binnenbrengen.  Indien  men de vloer bevuilt, moet  deze  onmiddellijk gereinigd te worden.

12.  Radio's en andere muziektuigen zijn in de sporthal niet  toegelaten,  tenzij deze nodig zijn voor de beoefening van de sportactiviteit of mits toestemming van het college van burgemeester en schepenen.

13. De gebruikers mogen zich enkel bevinden in de lokalen die hun door de toezichters zijn aangewezen.

14.  De gebruikers van de kleedkamers en douches dienen zich te houden aan  elk  menselijk fatsoen.

15.  Er wordt geen toelating verleend tot de kleedkamers, douches,  de sportvloer   en   de  sportlokalen  aan   personen   vreemd   aan   de sportactiviteit  zonder uitdrukkelijke toelating van de beheerder.

 16.  Fietsen,  bromfietsen, auto's of andere voertuigen worden  op  de daartoe voorziene plaatsen geplaatst.

Gebruik Sportmateriaal

Artikel 15.

De  gebruikers mogen enkel het sportmateriaal gebruiken dat bestemd is voor  de  beoefening  van  hun  sportactiviteit en  dat  hun  door  de toezichter(s)  van de sporthal wordt aangewezen. Het opstellen en  het opbergen  van nodige materialen en toestellen gebeurt door de  gebruikers  zelf.  Sportmateriaal en sporttoestellen (met  uitzondering  van ballen  en  raketten)  die geen eigendom zijn van de  sporthal,  mogen enkel  met toestemming van de beheerder in de sporthal of sportlokalen worden gebracht.

Verwarming - Water - Licht

Artikel 16.

De  verwarming  en  het  licht  wordt  uitsluitend  geregeld  door  de beheerder  en toezichters van het sportcentrum. Het verbruik van water wordt zo beperkt mogelijk gehouden.

E.H.B.O.

Artikel 17.

De  gebruikers van de sporthal kunnen bij ongevallen gebruik maken van het  materiaal en het E.H.B.O.-lokaal. Na gebruik dient het  materiaal en het lokaal zuiver en ordentelijk achter gelaten te worden.

In  geval  van  dringende medische hulp kunnen de  gebruikers  van  de sporthal  gebruik  maken  van het  telefoontoestel  met  rechtstreekse buitenlijn opgesteld in het E.H.B.O.-lokaal.

Verloren voorwerpen

Artikel 18.

Het  gemeentebestuur,  de beheerder en de toezichters van de  sporthal zijn niet verantwoordelijk voor verloren of verdwenen voorwerpen.

De  gebruikers  dienen de nodige maatregelen te treffen om verlies  of diefstal te voorkomen.

Recht van Toezicht

Artikel 19.

Toezicht  op het naleven van dit reglement zal gehouden worden door de beheerder  en toezichters van de sporthal, aangesteld door het college van burgemeester en schepenen.

Handelsactiviteit - Publiciteit

Artikel 20.

Elke   handelsactiviteit  en  het  voeren   van  publiciteit  in   het sporthal is in principe niet toegelaten.

Tijdens wedstrijden kunnen er door de zorgen van de clubs, wegneembare reclamepanelen  worden  geplaatst  in het kader van  een  sponsorovereenkomst en die na de wedstrijd onmiddellijk moeten worden verwijderd.

Publiciteit op de sportkledij is toegelaten.

Enkel  het  college  van burgemeester en schepenen in overleg  met  de gemeentelijke  sportraad  is bevoegd andere publiciteit toe te  staan. Mededelingen  van activiteiten kunnen door de sportverenigingen worden aangebracht  in  het daartoe voorziene aankondigingsbord.  Zij  dienen zich hiervoor te wenden tot de beheerder.

Kennisgeving van deze reglementering

Artikel 21.

Dit  reglement ligt steeds ter inzage aan de infobalie van het  sportcentrum. Een verkort reglement zal opgehangen worden aan het infobord.

Iedere  gebruiker, zal bij de aanvang van het gebruik van de  sporthal de tekst van onderhavig reglement ontvangen en zich akkoord verklaren.

Adres
Kasteellei 67 , 2110 Wijnegem
Tel.
03 288 21 00
sportcentrum@wijnegem.be
Vandaag
open van 10:00 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30
Morgen
open van 10:00 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30