Opvang bij een onthaalouder

Bij een onthaalouder kan je terecht voor de opvang van je kind. Volgens de onderrichtingen van Kind en Gezin kunnen onthaalgezinnen kinderen van 0 tot 12 jaar opvangen. Zij vangen in hoofdzaak kinderen op van 0 tot 3 jaar in dagopvang. Indien ze dit wensen staan ze ook in voor de opvang van kinderen tussen 3 en 12 jaar buiten de schooluren en tijdens de vakantiedagen. De voorkeur wordt gegeven aan de dagopvang en onthaalgezinnen zijn niet verplicht kinderen naschools op te vangen.

Onthaalouders hebben een speciaal statuut, zij zijn geen werknemers en ook geen zelfstandigen. Zij bepalen, in overleg met de dienst, de dagen en uren waarop zij instaan voor de opvang. De dienstverantwoordelijke coördineert het opvangaanbod. Zij brengt ouders en onthaalgezinnen met elkaar in contact.

Hoeveel kinderen in een opvanglocatie mogen opgevangen worden, hangt af van de beschikbare oppervlakte (5 m²/kind), de kennis, kundigheid en draagkracht van de kinderbegeleider.
 
Indien een kennismaking tussen ouders en onthaalouder tot een wederzijds akkoord leidt, kan de opvang starten nadat het administratief dossier bij de dienstverantwoordelijke in orde is gebracht.

Procedure

Inschrijven voor opvang bij een onthaalouder doet u via de website van VZW Kinderopvang: http://www.vzwkinderopvang.be/wachtlijst/.

Elke vraag om opvang wordt ingeschreven op een wachtlijst.  De volgorde van deze lijst wordt gerespecteerd vanaf het moment dat er een plaats vrijkomt.

Van deze volgorde kan worden afgeweken, rekening houdend met specifieke situaties:
 • de reglementaire voorrangsregels zoals werkomstandigheden van de ouders, sociale en/of pedagogische motieven, het inkomen of de situatie van alleenstaande ouder
 • plaatsing van een broer of zus van een kind dat reeds geplaatst wordt;
 • eventuele dagdelen die vrijkomen en die tegemoet komen aan een bepaalde vraag van de ouders of de onthaalouder;

Er kan geen zekerheid gegeven worden over het al dan niet plaatsvinden van de opvang op de gewenste opvangdatum.  

Wat meebrengen

Een attest inkomenstarief. Je brengt een afgedrukt attest mee bij de inschrijving of je stuurt het attest rechtstreeks naar info@vzwkinderopvang.be.

Kostprijs

VZW Kinderopvang werkt inkomengerelateerd. De kostprijs van de opvang wordt berekend op basis van het inkomen van de ouders, via het inkomenstarief. 

Vanaf januari 2014 moeten alle ouders die voor kinderopvang een prijs betalen op basis van het inkomen, de berekening van dit inkomenstarief zelf doen via de berekeningsmodule op de website van Kind en Gezin, waarbij informatie wordt gehaald uit de databanken van het Rijksregister en de FOD Financiën. Je vraagt per kind een attest inkomenstarief aan. U kan uw attest pas aanvragen vanaf de maand voordat de opvang start, anders is het attest niet geldig.
 
Meer informatie over het inkomenstarief en de berekeningsmodule kan je vinden op de website van Kind en Gezin.

De Kind en Gezin-Lijn (078/150 100) helpt ouders bij vragen of problemen bij de berekening van het inkomenstarief. Dit is onder meer het geval als de ouder niet beschikt over een E-id, een e-mailadres of een aanslagbiljet.

Indien je niet over een attest inkomenstarief voor je kind beschikt kan de opvang NIET starten.

De bijdrage dekt het geheel van de verblijfskosten gedurende de aangerekende verblijfsduur, met uitzondering van de bijdrage voor afvalverwerking en fles- en dieetvoeding. Luiers en voldoende reservekleding dien je zelf mee te brengen.

Bij het aanvragen van je attest inkomenstarief kan je in het systeem aanvinken welke situaties je recht geven op verminderd tarief. Je krijgt dan automatisch een verminderd tarief.

Is je situatie veranderd en heb je hierdoor recht op een individueel verminderd tarief, dan kan je dit op elk moment aanvragen.

Volgende bijkomende kosten worden in rekening gebracht:

 • 5,00 euro voor een niet-verwittigde afwezigheid van je kind;
 • 2,50 euro per begonnen half uur voor opvang voor of na de uren zoals overeengekomen in het opvangplanals ouders niet of niet tijdig verwittigen;
 • 0,10 euro per volle opvangdag, € 0,05 per halve opvangdag voor het gebruik en de afvalverwerking van luiers;
 • 3,50 euro voor een warme maaltijd voor alle schoolgaande kinderen;
 • 2,50 euro/maand per gezin voor administratie- en facturatie (niet voor gezinnen met een inkomen lager dan € 27000,00)
 • Inningskosten bij wanbetaling: Intresten: 10% van het totaal van de verschuldigde facturen. Kosten: 5% van het totaal van de verschuldigde facturen met een minimum van 15,00 euro.

Je ontvangt maandelijks een gedetailleerde rekening, in het begin van de volgende maand. Verzending gebeurt bij voorkeur via e-mail.

Meer info

Wens je meer uitleg of hulp neem dan contact op met dienstverantwoordelijke. De dienstverantwoordelijke heeft permanentie op haar bureel in het gemeentehuis in Wijnegem: donderdag tussen 9 u en 11 u en elke eerste en derde donderdag van de maand tussen 18 u en 19 u. Geen permanentie op feestdagen, tijdens de schoolvakanties en sluitingsdagen van het gemeentehuis.
Ook mogelijk op afspraak.

Voor wie

Hoofdzakelijk komen kinderen in aanmerking die nogniet naar de kleuterschool gaan en die in Wijnegem wonen. Deze vorm van opvang is mogelijk tot het kind voltijds naar de kleuterschool gaat.

Sommige kinderbegeleiders kiezen ervoor om schoolgaande kinderen op te vangen. Dit kan zowel voorschools, naschools als op schoolvrije dagen. Deze buitenschoolse opvang kan tot het einde van de basisschool, in afspraak met de verantwoordelijken.

Voor kinderen met specifieke zorgbehoeften kan in de mate van het mogelijke opvang voorzien worden bij een opvanglocatie die zich daarvoor ter beschikking stelt.

Voorrang wordt gegeven aan de werkende ouder volgens onderstaande volgorde:

 • alleenstaande ouder;
 • ouder(s) met een laag inkomen;
 • ouder (s) die opvang nodig hebben voor een pleegkind;
 • kinderen met een broer of zus in de opvang.

Bijkomend stelt de wet dat 20% van de kinderen die de organisator op jaarbasis opvangt moet behoren tot een bepaalde (kwetsbare) groep.

Adres
Vincent Bavaisstraat 23 , 2540 Hove
Tel.
03 454 03 02
info@vzwkinderopvang.be
Website
www.vzwkinderopvang.be