Openbaarheid van bestuur

Bestuursdocumenten raadplegen

Iedere burger heeft het recht om een bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen (Bestuursdecreet van 7 december  2018).
Dit betekent dat in principe alle informatie waarover de overheid beschikt, kan opgevraagd worden. U kunt deze documenten inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen.

Inkijken van documenten kan na een schriftelijke aanvraag of per e-mail naar bestuurszaken@wijnegem.be

Vermeld zo duidelijk mogelijk wat u precies wil: waarover het gaat en indien mogelijk de benaming van het bestuursdocument in kwestie. Uw naam en adres mogen natuurlijk niet ontbreken.

Als uw aanvraag aanvaard wordt, krijgt u bericht over de plaats en datum waarop u de gevraagde documenten kan inzien. Bestaat er een gegronde reden om u de inzage van een document te weigeren, dan ontvangt u hiervan eveneens bericht. Het decreet over de openbaarheid van bestuur bevat namelijk een aantal uitzonderingen die de overheid mag inroepen om een document niet openbaar te maken. Het gaat bijvoorbeeld om geheimhoudingsverplichtingen, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het economische belang van de overheid, de openbare orde.

Beroep

Als u moeilijkheden ondervindt om de raadpleging of verbetering te verkrijgen van een bestuursdocument of indien u bijvoorbeeld niet akkoord gaat met de ingeroepen weigeringsgrond, dan kan u binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de beslissing of na het verstrijken van de termijn waarbinnen een beslissing moest worden genomen, beroep instellen bij de Beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur.

Voor meer informatie over de toepassing van het bestuursdecreet op de website van de Vlaamse overheid of info opzoeken in het bestuursdecreet.