Openbaar Onderzoek: plaatsen technische cabine

Het bestuur van Wijnegem, deelt mee dat door Fiberklaar BV gevestigd te Raymonde de Larochelaan 13/203 te 9051 Gent, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van
burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kasteellei 67 en 69, en met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 271M
Het betreft een aanvraag tot het plaatsen technische cabine in functie van ondergronds glasvezelnetwerk in zone voor dagrecreatie.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 15 september 2023 tot en met 14 oktober 2023.
Reden openbaar onderzoek: de gewone procedure is van toepassing omdat er toepassing wordt gemaakt van artikel 4.4.7. – Vlaamse codex ruimtelijke ordening (toepassing artikel 13 – besluit van
de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning – datum 27/11/2015).

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 14 oktober 2023, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of NA
AFSPRAAK op de dienst omgeving van de gemeente Wijnegem.
Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wijnegem.