Openbaar Onderzoek Ertbruggestraat 91

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING


Het bestuur van Wijnegem, deelt mee dat door ODALCO BV met als contactadres Lossingstraat 146 te 2900 Schoten, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.


De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Ertbruggestraat 91, en met als 
kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 308R

Het betreft een aanvraag tot verkavelen van een grond in 2 loten bestemd voor ééngezinswoningen (1 gesloten en 1 halfopen).
Type handelingen: Het verkavelen van gronden.

Bij de aanvraag werd geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag werd geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 23 januari 2023 tot en met 21 februari 2023.

Reden openbaar onderzoek: Een openbaar onderzoek is vereist omdat het gaat om een verkaveling waarbij de kavels waarop de aanvraag betrekking heeft, liggen in een gebied waarvoor geen goedgekeurd provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of een 
goedgekeurd bijzonder plan van aanleg bestaat (toepassing artikel 13., 2° – besluit van de vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning – datum 27/11/2015).


De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 21 februari 2023, worden ingekeken via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Wijnegem na afspraak.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of 
schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wijnegem na afspraak.