Openbaar Onderzoek BRUCO Containers

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING


Het bestuur van Wijnegem deelt mee dat door BRUCO CONTAINERS NV gevestigd te Venhof 3-5 te 2110 
Wijnegem, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en 
schepenen.


De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kanaaldijk 35, Merksemsebaan 270, Venhof 3 en 
5, en met als kadastrale ligging sectie D nrs. 520K, 523T, 526L, 526H, 527W, 527Y, afdeling 1 sectie A nrs. 
45T, 46Y, 46T en 46N2


Het betreft een aanvraag tot de afbraak en verplaatsing van muren in mega betonblokken, ten behoeve van 
bestaand recyclagebedrijf.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde 
inrichtingen of activiteiten.
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:
2.1.1.a)1°, 2.1.2.d)2°, 2.2.1.b), 2.2.1.c)2°, 2.2.1.d)2°, 2.2.1.e)3°, 2.2.2.a)2°, 2.2.2.b)2°, 2.2.2.f)2°, 3.4.2°, 6.4.1°, 
6.5.2°, 12.2.2°, 15.1.2°, 15.2., 15.4.1°, 16.3.2°a), 17.3.2.1.1.2°, 17.3.6.1°a), 17.4., 29.5.2.1°a) en 30.1.2°


Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.


Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 22 januari 2023 tot en 
met 20 februari 2023.


De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek (20 februari 2023) worden ingekeken via het 
omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst 
omgeving van de gemeente Wijnegem na afspraak.
Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college 
van burgemeester en schepenen van de gemeente Wijnegem