Openbaar Onderzoek Bruco - aanvraag omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket: OMV_2021160897
Referentie gemeente: OMV/2021/00162/PROJECT
Projectnaam omgevingsloket: Oprichten afdak
Projectnaam gemeente: Oprichten afdak
Ligging: Venhof 5 te 2110 Wijnegem
Afdeling 11040, sectie D, perceel 526L en Afdeling 11050, sectie A, perceel 45D, 45P, 46N2
Contactpersoon: Patrick Grimon

Het bestuur van Wijnegem deelt mee dat door de heer Eric Electeur voor Bruco Containers, Venhof 3-5 te 2110 Wijnegem, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Venhof 5 te 2110 Wijnegem, en met als kadastrale ligging
Afdeling 11040, sectie D, perceel 526L en Afdeling 11050, sectie A, perceel 45D, 45P, 46N2


Het betreft een aanvraag tot oprichten afdak.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 20/11/2021 tot en met 19/12/2021.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 19/12/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente
Wijnegem.
Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente Wijnegem.