Openbaar Onderzoek Bijkhoeve Immo

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Wijnegem, deelt mee dat door BIJKHOEVE IMMO NV met als contactadres Bijkhoevelaan 4 te 2110 Wijnegem, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Merksemsebaan 270 en met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nrs. 46E2 en 46F2

Het betreft een aanvraag tot Merksemsebaan 270: bronbemaling voor plaatsing gebouw.

Type handelingen: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

3.4.2°, 3.6.3.2° en 53.2.2°b)2°

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.


Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11 maart 2023 tot en met 9 april 2023.

Reden openbaar onderzoek: omgevingsvergunning klasse 2.


De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken via het 
omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst 
omgeving van de gemeente Wijnegem na afspraak.


Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college 
van burgemeester en schepenen van de gemeente Wijnegem