Visie 

De dienstverlening omvat de verzorging en de opvoedkundige begeleiding van de kinderen. Het team van het kinderdagverblijf wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.

Het kinderdagverblijf heeft een capaciteit van 24 plaatsen.

De verantwoordelijke en het team willen nauw samenwerken met de ouders. Zij verstrekken zoveel mogelijk informatie over de dienstverlening en het opvoedkundige model en houden de ouders op de hoogte van de vorderingen van het kind. Er is regelmatig overleg.

Ook vragen we aan de ouders de verantwoordelijke en de kinderverzorgsters alle inlichtingen te geven die nodig zijn om de opvang zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele noden van het kind.

De verantwoordelijke bespreekt regelmatig de ontwikkelingsnoden van het kind, namelijk de motorische, sociale, emotionele, verstandelijke ontwikkeling en de taalontwikkeling, met de kinderverzorgsters.

Het kinderdagverblijf beschikt over een deskundig team, dat beantwoordt aan de diplomavereisten van Kind en Gezin en de verwachtingen van het organiserende bestuur. De teamleden volgen regelmatig bijscholing.

 

Om ook uw indrukken te kennen omtrent onze werking zal u op regelmatige basis bevraagd worden via een tevredenheidsmeting. De resultaten worden aangewend om onze werking te optimaliseren.

Het kinderdagverblijf is geen alleenstaande entiteit, maar heeft contacten met andere partners die betrokken zijn bij de kinderopvang, o.a. de buitenschoolse kinderopvang, de dienst voor onthaalgezinnen, OCMW, andere kinderdagverblijven, scholen, gemeentelijke diensten en regioverpleegkundigen van Kind en Gezin.

Het Kinderdagverblijf neemt deel aan het Lokaal Overleg Kinderopvang van de gemeente.

   
Kinderdagverblijf 't Speelnestje  
Min Hendrickx 

 

Telefoon: 03 354 00 53
Koolsveldlaan 94b, 2110 Wijnegem