Werkzaamheden in het park bijna afgerond: park opnieuw toegankelijk op 20 november 

(update 18-11-2020)

De voorbije weken vonden er ingrijpende werkzaamheden in het park plaats waardoor je er tijdelijk niet overal op de paden kon wandelen. De werken zijn bijna afgerond en daardoor wordt het park opnieuw opengesteld op vrijdag 20 november.

Opgelet: de paden kregen het zwaar te verduren tijdens de werken, ze liggen er net iets avontuurlijker bij dan je gewend bent. De komende weken gaan onze collega’s aan de slag om ze opnieuw in orde te brengen. In tussentijd is een stevig paar laarzen geen slecht idee!

Een jaartje rust voor het bos

Het resultaat van de dunningen in het bos is erg visueel. Heel wat zieke en oude bomen werden weggehaald. Het ging dan telkens om exoten die plaats moeten maken om onze eigen inheemse boomsoorten betere groeikansen te geven.

We geven de natuur nu een jaar de tijd om tot rust te komen en zichzelf te herstellen. Daarna wordt er gekeken waar en wat we gaan aanplanten.

Enkele dode bomen krijgen een ‘nieuw leven’

Er is bewust gekozen om een aantal stervende of dode bomen te laten staan. Ze vormen geen gevaar voor de parkbezoeker. Deze bomen vormen de ideale nest- of slaapplaats voor heel wat vogels en vleermuizen.

Parking aan site De Leeuw blijft gesloten tot december

Het hout van de gevelde bomen werd netjes verzameld op de parking achter het sportcentrum. In de komende weken zullen ze daar worden weggehaald. Hierdoor blijft deze parking en de bijhorende ingang naar het park nog even afgesloten.

 

Landschapsbeheersplan: Welke werken werden er precies uitgevoerd? 

Het beheer van het park vraagt een bijzondere aanpak. Er moet rekening gehouden worden met zowel recreatie, cultuur, erfgoed, landschap als natuur. In 2015 werd samen met Regionaal Landschap de Voorkempen een parkbeheerplan opgemaakt en goedgekeurd waarbij we focussen op vier pijlers: bos, grasland, water en beleving.

Op basis van dat plan start het Regionaal Landschap met “eindkap” en “dunningen” eind oktober 2020. Plaatsen waar een eindkap wordt uitgevoerd krijgen nadien een heraanplanting van veel nieuwe bomen. Op deze manier zorgen we voor een verjonging van het bos.

Het “dunnen van een bos” wil zeggen dat enkele bomen uit het bos worden gekapt, om andere bomen meer licht en lucht te geven. Op deze manier krijgen de overblijvers betere groeikansen en kan het bos zich ontwikkelen tot een volwaardig bos met veel variatie en onderbegroeiing. Bij de dunningen in het park worden voornamelijk exoten zoals Amerikaanse eik en Amerikaanse Vogelkers (die inheemse planten overheersen), gekapt. 

Op één perceel, gelegen aan de Fonsecaweide, wordt een eindkap uitgevoerd. De Amerikaanse eiken (zoals hierboven vermeld: exoten) die hier staan, hebben de leeftijd bereikt om gekapt en verkocht te worden. Na het kappen van de bomen zullen jonge inheemse bomen aangeplant worden. Hiermee stomen we een nieuw en jong bos klaar voor de toekomst.

Landschapsbeheersplan 

Voor het Wijnegemhof is een nieuw landschapsbeheerplan opgemaakt.

Het landschapsbeheerplan omvat de volgende elementen:

  1. inventarisatie van de huidige toestand van het beschermde landschap, zijn waardevolle elementen en karakteristieken
  2. situering en beschrijving van de waarden die aan de grondslag van de bescherming liggen;
  3. vaststelling, beschrijving en verantwoording van de beheerdoelstellingen;
  4. opsomming en verantwoording van de concrete maatregelen en werkzaamheden die nodig zijn voor het integrale beheer;
  5. opsomming en verantwoording van de uitvoeringsvoorwaarden en -planning;
  6. gedetailleerd plan waarop de geplande maatregelen en werkzaamheden zijn aangegeven.

Randvoorwaarden voor de opmaak van het beheerplan zijn de verschillende functies die in het gebied aanwezig zijn. Deze functies situeren zich zowel op het vlak van cultuurhistorie, (zachte) recreatie als natuurbehoud. Het beheerplan omvat daarom, naast een aantal natuurbehoudaspecten, ook bepalingen inzake het recreatieve medegebruik.

De provincie heeft de coördinatie van de opmaak van dit landschapsbeheerplan voor zich genomen.

Het landschapsbeheersplan is goedgekeurd op 25 november 2014.
Het ligt ter inzage op de dienst Leefmilieu op het gemeentehuis.

 
Leefmilieu
Ineke Smet 
Veronique Van Doninck
leefmilieu@wijnegem.be
Telefoon: 03 288 21 50
Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem
Opgelet! Tijdelijk enkel op afspraak.