Selectief slopen 

Zorgvuldig en zuinig omgaan met grondstoffen is good housekeeping: de aarde is immers al lang geen “onuitputbare” bron van grondstoffen meer.

Recyclage en hergebruik van materialen biedt naast grondstofbesparing een aantal andere voordelen:

  • meestal een energiebesparing bij de aanmaak van nieuwe producten met gerecycleerde materialen;
  • vermindering van de externe afhankelijkheid van een land, stimulering van een meer lokaal verankerde economie;
  • schepping van bijkomende arbeidsplaatsen doordat het een arbeidsintensief proces is.

Materiaalhergebruik blijft een technische en maatschappelijke uitdaging. Bij bijna elk recyclageproces gaat kwaliteit verloren en treedt vervuiling op. Gerecycleerde materialen kunnen of worden niet altijd hoogwaardig hergebruikt in hetzelfde of in een gelijkaardig product: zo recycleert men betonpuin tot funderingsmateriaal voor wegen, tijdschriften tot wc-papier, kunststofverpakkingen tot verkeersmeubilair ...

Als het recyclaat toch gebruikt wordt in het oorspronkelijk product, moet men daar vaak nog een belangrijk aandeel primaire grondstoffen aan toevoegen. Materiaalhergebruik is dus geen wonderoplossing die onze honger naar grondstoffen zal stillen. Materiaalhergebruik is wel één van de noodzakelijke maatregelen om onze ecologische impact te beperken.

In de bouwsector begint recyclage waar mogelijk met een zo selectief mogelijke inzameling van afvalstoffen in een zo vroeg mogelijk stadium, dus op de bouw- en sloopwerven zelf. Het gescheiden inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen zoals asbesthoudende bouwmaterialen, verf- en vernisresten, afbijtmiddelen, straalgrit, afvalolieën, batterijen is ook een wettelijke verplichting.

Met selectief slopen bekomt men zuiverder afvalstromen, die vaak gemakkelijker en/of goedkoper recycleerbaar zijn dan gemengde afvalstromen.

Om selectief slopen te stimuleren voerde de OVAM de verplichting in tot het opstellen van een sloopinventaris voor bepaalde, grootschaliger sloopwerken, namelijk voor gebouwen die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan het wonen hebben en die een bouwvolume omvatten van meer dan 1000 m³.Deze verplichting trad in werking op 1 mei 2009.

Links

Sloopinventaris afvalstoffen

Verklaring van selectieve sloop of ontmanteling

Selectief slopen en ontmantelen van gebouwen

Standaardbestek voor sloop- en ontmantelingswerken

Voorbeelden van ingevulde sloopinventarissen