Inspraakdossiers, openbare onderzoeken en beslissingen - Bekendmakingen

Algemene bekendmakingen

 • Openbaar onderzoek Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Somtrans": van 19 juli 2022 t.e.m. 16 september 2022
  Het College van Burgemeester en Schepenen, overeenkomstig artikel 2.2.21. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening – in werking getreden op 01.09.2009 – met latere wijzigingen;
  Brengt ter kennis van de bevolking dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Somtrans”
  met bijgaande plannen, stedenbouwkundige voorschriften, toelichtingsnota en screeningsnota, 
  opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad van Wijnegem 
  voorlopig vastgesteld in de vergadering van 20 juni 2022, in het gemeentehuis Turnhoutsebaan 
  422, voor iedereen ter inzage ligt van:
  19 juli 2022 tot en met 16 september 2022, alle werkdagen behalve de zaterdag, van 8.30 u tot 
  12.00 u en de donderdagavonden van 18.00 u tot 21.00 u.
  Gedurende de duurtijd van het openbaar onderzoek is het plan eveneens raadpleegbaar via 
  hier.
  Al wie omtrent de plannen bezwaren of opmerkingen te maken heeft, moet die schriftelijk 
  richten aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, p/a Turnhoutsebaan 422 te 
  2110 Wijnegem, uiterlijk op vrijdag 16 september 2022 te 17 uur. 
  De schriftelijke bezwaren of opmerkingen worden daar bij een ter post aangetekende brief 
  toegezonden of op hetzelfde adres afgegeven tegen ontvangstbewijs. 
  Met laattijdig toegestuurde bezwaren moet geen rekening worden gehouden.
 • Openbaar onderzoek van het ontwerp-PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en het bijhorende plan-MER: van 19 april 2022 t.e.m. 17 juni 2022
  De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.
  Meer info vindt u hier.
 • Publieke raadpleging RUP Wommelgemsteenweg

  De gemeente Wijnegem startte de procedure voor opmaak van het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) Wommelgemsteenweg.  Vanaf 01 maart 2022 zijn de start- en procesnota hier beschikbaar en liggen ze ter inzage in het gemeentehuis.  Dan start meteen ook de periode voor de publieke raadpleging, die loopt vanaf 01 maart 2022 tot en met 29 april 2022.  Op donderdag 07 april 2022 wordt van 19.30 uur tot 20.30 uur het RUP toegelicht op een infomarkt die doorgaat op De Dienst Werken, Wommelgemsteenweg 3.

  Hoe kan je een reactie indienen ?

  Je kan een reactie op de startnota indienen tijdens de publieke raadpleging vanaf 01 maart 2022 tot en met 29 april 2022.  Deze reactie dien je schriftelijk te richten aan het college van burgemeester en schepenen van Wijnegem, uiterlijk op 29 april 2022.  U doet dit op één van de volgende manieren:

  -           stuur een mail aan: ruimtelijke.ordening@wijnegem.be

  -           verzend een aangetekend schrijven aan het College van burgemeester en schepenen, Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem

  -           geef een brief af tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis (Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem)

 • Intergemeentelijk mobiliteitsplan Wijnegem - Wommelgem
  Op 11 juli 2016 is het intergemeentelijk mobiliteitsplan Wijnegem - Wommelgem gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
  Het volledige mobiliteitsplan kan u hier lezen.

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

De bekendmakingen van openbare onderzoeken van omgevingsvergunningsdossiers vindt u hier.

Beslissingen omgevingsvergunningen

De bekendmakingen van beslissingen genomen i.v.m. omgevingsvergunningsdossiers vindt u hier.

Besluiten van de beleidsorganen

Beslissingen genomen door de gemeenteraad of de OCMW-raad kan u hier raadplegen.

Beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen of door het vast bureau kan u hier raadplegen.

Bekijk ook

 • Leest u graag meer over: geplande raadscommissies, de verordeningen en reglementen,... volg dan de gewenste link via de gerelateerde pagina's. 
 • Klacht bij de toezichthoudende overheid
  Je kan tegen besluiten van het bestuur een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid. Dat kan eenvoudig via de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Als de beslissing strijdig is met het recht of het algemeen belang, kan de toezichthouder beslissen om het besluit te vernietigen.
 
Adres
Turnhoutsebaan 422 , 2110 Wijnegem
Tel.
03 288 21 10
info@wijnegem.be
Ondernemingsnummer
0207533775
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.