Inspraakdossiers, openbare onderzoeken en beslissingen - Bekendmakingen

Algemene bekendmakingen

 • Bekendmaking van onderzoek: Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan genaamd “VIGNA”

Het College van Burgemeester en Schepenen

Overeenkomstig artikel 2.2.21. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening – in werking getreden op 01.09.2009 – met latere wijzigingen;

Brengt ter kennis van de bevolking dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Vigna” met bijgaande plannen, stedenbouwkundige voorschriften,  toelichtingsnota en screeningsnota, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad van Wijnegem voorlopig vastgesteld in de vergadering van 21 november 2022, in het gemeentehuis Turnhoutsebaan 422, voor iedereen ter inzage ligt van:

12 december 2022 tot en met 09 februari 2023, alle werkdagen behalve de zaterdag, van 8.30 u tot 12.00 u en de donderdagavonden van 18.00 u tot 21.00 u.

Gedurende de duurtijd van het openbaar onderzoek is het plan eveneens raadpleegbaar via internet: www.wijnegem.be.

Al wie omtrent de plannen bezwaren of opmerkingen  te maken heeft, moet die schriftelijk richten aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, p/a Turnhoutsebaan 422 te 2110 Wijnegem, uiterlijk op donderdag 09 februari 2023 te 21.00 uur.

De schriftelijke bezwaren of opmerkingen worden daar bij een ter post aangetekende brief toegezonden of op hetzelfde adres afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Met laattijdig toegestuurde bezwaren moet geen rekening worden gehouden.

Alle bijhorende documenten vind u hier.

 • Openbaar Onderzoek Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen:

Naast grondstoffen en energie wordt ruimte ook een schaars goed. De provincie Antwerpen wil het ruimtegebruik op haar grondgebied herdefiniëren en maakt daarom het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen op. De ontwerpversie daarvan is klaar net zoals het ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport) dat de mogelijke milieueffecten ervan onderzocht. Tijdens het openbaar onderzoek van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 kan iedereen het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER inkijken en erop reageren. Het is de laatste kans om je mening te geven vooraleer het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen of RSPA van 2001 wordt vervangen. Meer informatie vindt u hier.

 • Intergemeentelijk mobiliteitsplan Wijnegem - Wommelgem
  Op 11 juli 2016 is het intergemeentelijk mobiliteitsplan Wijnegem - Wommelgem gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
  Het volledige mobiliteitsplan kan u hier lezen.

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

De bekendmakingen van openbare onderzoeken van omgevingsvergunningsdossiers vindt u hier.

Beslissingen omgevingsvergunningen

De bekendmakingen van beslissingen genomen i.v.m. omgevingsvergunningsdossiers vindt u hier.

Besluiten van de beleidsorganen

Beslissingen genomen door de gemeenteraad of de OCMW-raad kan u hier raadplegen.

Beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen of door het vast bureau kan u hier raadplegen.

Bekijk ook

 • Leest u graag meer over: geplande raadscommissies, de verordeningen en reglementen,... volg dan de gewenste link via de gerelateerde pagina's. 
 • Klacht bij de toezichthoudende overheid
  Je kan tegen besluiten van het bestuur een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid. Dat kan eenvoudig via de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Als de beslissing strijdig is met het recht of het algemeen belang, kan de toezichthouder beslissen om het besluit te vernietigen.
 
Adres
Turnhoutsebaan 422 , 2110 Wijnegem
Tel.
03 288 21 10
info@wijnegem.be
Ondernemingsnummer
0207533775
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00
Morgen
Gesloten

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.