UA-140582099-1

Adviesraden 

Wat is het belang van een adviesraad?

Adviesraden zijn een belangrijk instrument om de bevolking actief te betrekken bij het lokale beleid.
Nog steeds engageren heel wat burgers zich in adviesraden, wijkcomités of lokale projectwerkgroepen.
Er ontstaat zo een belangrijke meerwaarde voor het bestuurlijke en maatschappelijke veld en onrechtstreeks een stuk politieke en maatschappelijke vorming.
Een belangrijke partner van de adviesraden is het gemeentebestuur.
Adviesraden werken constant samen met het bestuur: ze helpen het beleid voorbereiden en uitvoeren. Ze adviseren het gemeentebestuur, zowel op aanvraag als op eigen initiatief.

Daarnaast vormt een adviesraad een geschikt forum om de samenwerking te stimuleren tussen aangesloten verenigingen; zowel op het vlak van activiteiten, het afstemmen van agenda's als op het vlak van beleidsadviezen. Anderzijds is ze een geschikt orgaan om standpunten te formuleren.

Tenslotte heeft een adviesraad als opdracht de bevolking te informeren en de burgerparticipatie te organiseren. Ze kan aan sensibilisering doen rond thema's, ze kan de bevolking helpen bij adviezen, knelpunten suggereren, nieuwe vrijwilliger aantrekken enz. Vertegenwoordigers van verenigingen en deskundigen spelen dan ook een belangrijke rol bij de werking van de raad. Hun taak bestaat erin hun achterban actief te informeren over de adviezen waar de raad aan werkt en vragen naar mogelijke aandachtpunten binnen hun beleidsterrein.

De oproepen voor deelneming aan dergelijke adviesraden vindt u op gezette tijden in het gemeentelijk informatieblad.