BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

    Referentie omgevingsloket:

   OMV_2020157904

   Referentie gemeente:

   OMV/2020/00165/PROJECT

   Projectnaam omgevingsloket:

   Orfit Industries NV

   Projectnaam gemeente:

   Orfit Industries NV

   Ligging:

   Vosveld 11, Vosveld 11A, Vosveld 9A te 2110 Wijnegem

   Afdeling 11050, sectie A, perceel 134F, 134G, 134H, 135F

 

 

   Contactpersoon:

   Ineke Smet

 

Het bestuur van Wijnegem, deelt mee dat door mevrouw Marie Christine Van Malderen voor Orfit Industries NV (0423.393.221) Vosveld 9A te 2110 Wijnegem, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Vosveld 11, Vosveld 11A, Vosveld 9A te 2110 Wijnegem, en met als kadastrale ligging Afdeling 11050, sectie A, perceel 134F, 134G, 134H, 135F

 

Het betreft een aanvraag tot Orfit Industries nv.

De aanvraag omvat:

(*) stedenbouwkundige handelingen

(*) exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

(*) verkavelen van gronden

(*) kleinhandelsactiviteiten

(*) vegetatiewijzigingen

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

12.2.2°, 12.3.2°, 15.1.1°, 16.3.2°b), 17.4., 19.3.1°a), 19.6.1°a), 23.2.2°a), 23.3.1°c), 24.4., 29.5.2.1°a), 3.2.2°a), 33.4.1°a), 4.2., 4.4., 43.1.1°a), 6.4.1°

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

(*) de Vlaamse Regering (*) de gewestelijke omgevingsambtenaar

(*) de deputatie

(*) het college van burgemeester en schepenen

 

(*) Bij de aanvraag is een (*) milieueffectrapport gevoegd:

 - dat al goedgekeurd werd

 - dat nog goedgekeurd moet worden.

(*) Bij de aanvraag is een (*) omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

- dat al goedgekeurd werd

- dat nog goedgekeurd moet worden.

 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 22 januari 2021 tot en met 20 februari 2021.

Reden openbaar onderzoek: Gewone procedure omgevingsvergunning

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek, worden ingekeken

 

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief op het volgende adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem (dienst omgeving)

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020141098

Referentie gemeente:

OMV/2020/00163/PROJECT

Projectnaam omgevingsloket:

17196A VSC - Het bouwen van een medisch en tandheelkundig centrum

Projectnaam gemeente:

het bouwen van een medisch en tandheelkundig centrum

Ligging:

Afdeling 11050, sectie A, perceel 291Z

 

 

Contactpersoon:

Patrick Grimon

 

 

Het bestuur van Wijnegem, deelt mee dat op 17 december 2020 door mevrouw Dominique Van Strydonck, voor VSC INVEST (0752.536.490), Churchilllaan 226 bus 2 te 2900 Schoten, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Oud Sluisstraat, en met als kadastrale ligging Afdeling 11050, sectie A, perceel 291Z.

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een medisch en tandheelkundig centrum.

De aanvraag omvat:

(*) stedenbouwkundige handelingen

(*) exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

(*) verkavelen van gronden

(*) kleinhandelsactiviteiten

(*) vegetatiewijzigingen

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

12.1.1.1°b), 12.2.1°, 16.3.2°a), 17.3.2.1.1.1°b), 3.6.5.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

(*) de Vlaamse Regering (*) de gewestelijke omgevingsambtenaar

(*) de deputatie

(*) het college van burgemeester en schepenen

 

(*) Bij de aanvraag is een (*) milieueffectrapport gevoegd:

 - dat al goedgekeurd werd

 - dat nog goedgekeurd moet worden.

(*) Bij de aanvraag is een (*) omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

- dat al goedgekeurd werd

- dat nog goedgekeurd moet worden.

 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18 januari 2021 tot en met 16 februari 2021.

Reden openbaar onderzoek: Gewone procedure omgevingsvergunning

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek, worden ingekeken

 

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief op het volgende adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem (dienst omgeving)

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) .

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het gemeentebestuur van Wijnegem,

met als adres Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem, deelt mede dat zij op 07 december 2020 een aanvraag heeft ingediend voor:

(*) stedenbouwkundige handelingen

(*) de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

(*) het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over het wijzigen van de inplanting van twee staande vergunde wippen (pylonen) met een hoogte van 30 meter die in functie staan van openbare sport- en spelinfrastructuur

 

(*) De aanvraag heeft als adres Lazaretstraat 38 en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie B, nummer(s): 118K 11

(*) De aanvraag ligt …………………………………………………………………………………………………….

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

(*) de Vlaamse Regering (*) de gewestelijke omgevingsambtenaar

(*) de deputatie

(*) het college van burgemeester en schepenen

 

(*) Bij de aanvraag is een (*) milieueffectrapport gevoegd:

 - dat al goedgekeurd werd

 - dat nog goedgekeurd moet worden.

(*) Bij de aanvraag is een (*) omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

- dat al goedgekeurd werd

- dat nog goedgekeurd moet worden.

 

De aanvraag ligt van 21 december 2020 tot en met 19 januari 2021  ter inzage bij de gemeentelijke dienst bevoegd voor omgevingsvergunningen, op volgend adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief op het volgende adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem (dienst omgeving)

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) .

 

(*) De gemeente organiseert een informatievergadering over de aanvraag op …………….. (datum) om ………… (uur) op het volgende adres: …………………………………………………………….

(*) Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nu gehouden:

- omdat de aanvraag gewijzigd is.

- omwille van de toepassing van de administratieve lus.

 

Voor meer info kan u terecht bij:

Dienst ruimtelijke ordening Wijnegem, Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem

(e-mail gemeente: ruimtelijke.ordening@wijnegem.be; tel: 03/288.21.50 of 03/288.21.54)

 


Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027 in openbaar onderzoek

Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kunt u uw mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.
U kunt de documenten nalezen op www.volvanwater.be en uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier

 

Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.
De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Ook de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.
De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast een beheerplan voor de Vlaamse delen van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, is er een maatregelenprogramma en zijn er deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaanderen.
Op www.volvanwater.be krijgt u een overzicht van de plandelen en acties die voor uw gemeente relevant zijn. Via geoloketten komt u te weten welke acties in uw buurt gepland zijn of hoe het afvalwater in uw straat gezuiverd wordt. U vindt er ook bijkomende documentatie over de plannen.


Wilt u de plannen inkijken, meer informatie over het openbaar onderzoek of een opmerking formuleren: surf naar www.volvanwater.be.

Hoe kunt u een opmerking indienen?

Reageren op de documenten kan tot en met 14 maart 2021 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be. U kunt uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente.

Wat gebeurt er met uw opmerking?

Alle opmerkingen en adviezen worden in overweging genomen bij de voorbereiding van de definitieve ontwerpplannen die aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden.