BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING   Herbouw Hoogmolenbrug

Referentie omgevingsloket: OMV_2018139134
Referentie gemeente: OMV/2018/00101/PROJECT
Projectnaam omgevingsloket: Herbouw Hoogmolenbrug
Projectnaam gemeente: Herbouw Hoogmolenbrug

Contactpersoon: Patrick Grimon
Het bestuur van Wijnegem, deelt mee dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend door de heer Stefan Sablon voor De Vlaamse Waterweg, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hoogmolenbrug en met als kadastrale ligging Afdeling 11040 (Schoten), sectie D, perceel 510/3_, 524K,
Afdeling 11050 (Wijnegem), sectie A, perceel 12C, 13A, 14A, 15C, 15E, 16B, 16C, 17B, 18B, 19_, 20D, 25A5, 25C5,
25N3, 25P4, 25R4, 25W3, 25Y2, 72P, 73F, 73H, 77C en
Afdeling 11443 (Antwerpen-Deurne), sectie C, perceel 455A, 456A, 457B, 462K, 463A, 463B, 464A, 466B, 466C, 475F,
475H, 476F, 476K, 476L, 477D, 478F, 479D, 521N2, 521W2, 521X2
Het betreft een aanvraag tot herbouw hoogmolenbrug.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Vlaamse Regering.
Bij de aanvraag is een project-MER-screening vereist (bevat onderdelen die op Bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage vermeld staan)
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 22/01/2019 tot en met 21/02/2019.
De aanvraag ligt gedurende die periode ter inzage bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu tijdens de openingsuren, op volgend adres: gemeentehuis, Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem.

Ook bij stad Antwerpen en gemeente Schoten kan het dossier worden ingekeken:

Gemeente Schoten: Technische dienst, Verbertstraat 3 te 2900 Schoten tijdens de openingsuren

Stad Antwerpen: Den Bell,  Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen na afspraak


Het kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
- analoog per brief op het volgende adres: Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) .
Voor meer info kan u terecht bij:
DEPARTEMENT OMGEVING
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)
e-mail: GOP.omgeving@vlaanderen.be
Tel : 02 553 79 97