Huishoudelijk reglement, dagelijks bestuur en dagelijks personeelsbeheer

In de OCMW-raad van 15 februari 2021 werd het volgende beslist, publicatiedatum 18.02.2021:

In zitting van 18 november 2019 werden volgende reglementen gestemd, publicatiedatum 10.12.2019:

Gemeenteraad:
Personeel: verhoging aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden 

OCMW-raad:
Personeel: verhoging aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden 

In zitting van 28 januari 2019 werden volgende reglementen gestemd, publicatiedatum: 22.07.2019:

Gemeenteraad

Algemeen bestuur - Goedkeuring huishoudelijk reglement gemeenteraad

Huishoudelijk reglement - GR 28 januari 2019

Decreet lokaal bestuur: vaststelling van het begrip dagelijks bestuur en dagelijks personeelsbeheer, uitzonderingen op het verplicht visum door de financieel directeur, bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen tot wijziging van opdrachten

OCMW-raad

Algemeen bestuur - Goedkeuring huishoudelijk reglement OCMW-raad

Huishoudelijk reglement - OCMW-raad 28 januari 2019

Decreet lokaal bestuur - Vaststelling van het begrip dagelijks bestuur en dagelijks personeelsbeheer

Kennisgeving gunning bevoegdheidsoverdracht gemeente, aanbestedingsprocedure externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

In zitting van 24 juni 2019 werden volgende beslissingen gestemd - publicatiedatum 22.07.2019

Gemeenteraad

Personeel - uitzendarbeid - Goedkeuring voorwaarden en modaliteiten

OCMW

Personeel - uitzendarbeid - Goedkeuring voorwaarden en modaliteiten

Gerelateerde items