Gemeenteraad en OCMW-raad

Binnen de gemeente is de gemeenteraad de hoogste macht. Al wat van gemeentelijk belang is en niet uitdrukkelijk aan een ander orgaan is toegewezen, behoort tot de bevoegdheid van de raad. Daarnaast is de gemeenteraad ook een orgaan in dienst van het centraal gezag en beraadslaagt hij over elk onderwerp dat door de hogere overheid wordt voorgelegd.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad) bepaalt, als hoogste OCMW orgaan, het beleid van het OCMW. De OCMW-raad vergadert aansluitend op de gemeenteraad. De samenstelling van de gemeenteraad en de OCMW-raad is hetzelfde.

De gemeenteraad verkiest de schepenen en de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, benoemt het personeel, stelt reglementen en verordeningen op, voert het financieel beheer, houdt toezicht op de ondergeschikte besturen, neemt alle maatregelen tot ordening van het plaatselijk samenleven en behartigt de belangen van de Wijnegemse bevolking.

Agenda en verslagen gemeente- en OCMW-raad

Samenstelling