Het Uniform Gemeentelijk Politiereglement

Dit reglement beschrijft de basisafspraken die we met z’n allen maken om een aangename leefomgeving voor iedereen te verzekeren.

Een inbreuk op dit reglement kan bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Meestal is dit een geldboete, maar het kan ook de intrekking van een vergunning zijn of de sluiting van een inrichting. Het is op die manier een instrument om op lokaal niveau een antwoord te bieden aan de problematiek van openbare overlast.

Met de wet van 13 mei 1999 werd een nieuw artikel 119 bis toegevoegd aan de Nieuwe Gemeentewet. Hierdoor kunnen de gemeenten autonoom bepalen welke vormen van openbare overlast ze zullen bestraffen met een administratieve sanctie. Deze bepalingen worden opgenomen in een politiereglement.

Wie zijn de vaststellers?

Voor de gemeente Wijnegem is dit de politie.

Wie legt de sanctie op ?

De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar, de andere sancties behoren tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.

Wat met minderjarigen ?

Deze sancties kunnen ook worden opgelegd aan minderjarigen vanaf 16 jaar.

Hoe wordt een GAS opgelegd?

De politie of de gemeentelijke vaststeller stelt de feiten vast en neemt die op in een PV (proces verbaal). De overtreder ontvangt een aangetekende brief met een kopie van dit PV. Hij/zij kan een verweer indienen. Op basis van de vaststelling en het eventuele verweer bepaalt de sanctionerend ambtenaar of er al dan niet een GAS wordt opgelegd.

Wat staat er in het reglement ?

Het reglement is opgebouwd uit 2 delen. Deel A omvat het algemeen deel dat in alle gemeentes van de politiezone Minos hetzelfde is. Het betreft de openbare netheid en gezondheid, openbare veiligheid en vlotte doorgang, en openbare rust.

Deel B bevat een aantal specifieke reglementen die van toepassing zijn in de gemeente Wijnegem, zoals van de kermissen en markten, parken en speeltuinen, begraafplaatsen, nachtwinkels enz.

Adres
Turnhoutsebaan 422 , 2110 Wijnegem Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 52
preventie@wijnegem.be
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00
Morgen
Gesloten

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.