Gecoro

Wat?

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op niveau van de gemeente. De GECORO is in elke gemeente samengesteld op basis van verschillende maatschappelijke geledingen.

De belangrijkste taak van de GECORO is het adviseren van de gemeenteraad en het schepencollege over aangelegenheden die te maken hebben met het gemeentelijk en intergemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening. 

De voornaamste opdrachten hebben te maken met de planning zoals, bijvoorbeeld het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de stedenbouwkundige verordeningen, ... Na het sluiten van het openbaar onderzoek, bundelen en coördineren zij alle adviezen, bezwaren en opmerkingen en brengen ze een gemotiveerd advies uit. Daarbij moeten afwegingen gemaakt worden in verband met uiteenlopende aspecten van ruimtelijke ordening. Vanuit de GECORO worden inhoudelijke adviezen verwacht.

Zij kunnen ook advies verlenen over aanvragen tot verkavelingen, aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen met een grote ruimtelijke impact, ontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, enz.

Daarnaast heeft de raad het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers, waarvan zij vindt dat er belangen inzake ruimtelijke ordening in het geding zijn, advies uit te brengen aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen. 

De GECORO is een belangrijke factor in het creëren van een draagvlak voor het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening en in het stimuleren van het maatschappelijk debat met betrekking tot dit beleid. 

Het aantal leden van de GECORO is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. De gemeenteraad benoemt de de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris. Uit de effectieve leden wordt een voorzitter gekozen. Een mandaat van een GECORO-lid duurt zes jaar en loopt gelijk met een legislatuur van de gemeenteraad. De GECORO vergadert in het gemeentehuis minstens tweemaal per jaar.

Meer informatie

Beslissingen

Uittreksel gemeenteraad 21 oktober 2019 - Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) - Benoeming van de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris

Samenstelling

In de gemeenteraad van 21.10.2019 werd de samenstelling van de GECORO als volgt vastgesteld:

DESKUNDIGE - VOORZITTER

Lisbeth Michielsens

SECRETARIS 

effectief Patrick Grimon

plaatsvervanger Filip Carpentier

  

GELEDINGEN:

 
HANDELAARS effectief Wim Venqueleir

plaatsvervanger Lambert Mostmans

LANDELIJK VLAANDEREN effectief Damien de Cock

plaatsvervanger Philippe van Havre

WERKGEVERS EN ZELFSTANDIGEN effectief Dirk Mennen

plaatsvervanger Tom Blommaert

NATUURPUNT SCHIJNVALLEI effectief Anny Lefrère

plaatsvervanger Jan Dewilde

VRIJE TIJD EN JEUGD effectief lid Lisette Van der Steen

plaatsvervanger Gerda Leysen

  
DESKUNDIGEN:effectief Liesbeth Luyckx

plaatsvervanger Paul Van Dael

 effectief Jan Ronsyn

plaatsvervanger Kurt Bomhals

 effectief Dirk Vercammen

plaatsvervanger Ben De Bruyn

 effectief Dave Helfensteyn

plaatsvervanger Jan Pauwels