EVA vzw 't Gasthuis

’t Gasthuis vzw is  een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap (EVA) in privaatrechtelijke vorm.

De vereniging is belast met het verwezenlijken van welbepaalde beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang en heeft cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding tot doel.

De vereniging heeft als opdracht het gemeentebestuur van Wijnegem bij te staan bij het beheer van het gemeenschapscentrum enerzijds en van de gemeentelijke openbare bibliotheek anderzijds.

Beslissingen en documenten