Deontologische code

Het decreet lokaal bestuur bevat een aantal bepalingen inzake de deontologische rechten en plichten van de personeelsleden en mandatarissen van het lokaal bestuur. 

De deontologische code omvat de plichten, alsook de rechten, waaraan een personeelslid / mandataris zich moet houden bij de uitoefening van zijn of haar beroep / ambt. De deontologische code is een geheel van richtlijnen om het ethische en professionele gedrag te stimuleren en zo bij te dragen tot de goede werking van het lokaal bestuur.

Hieronder de deontologische codes:

Publicatiedatum: 1 maart 2021