Burgemeester

De burgemeester van Wijnegem is Leen Wouters, ze is niet alleen het hoofd van de gemeente, maar ook de vertegenwoordiger van
de regering.

Als vertegenwoordiger van de regering is ze belast met de uitvoering van de wetten, decreten, verordeningen en besluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij dit uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen.
De burgemeester is hoofd en verantwoordelijke overheid van de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente.

De burgemeester is daarbij belast met de uitvoering van:

 • politiewetten
 • politiedecreten
 • politieordonnanties
 • politieverordeningen
 • politiebesluiten

Ze kan bij een ramp of ernstige bedreiging van de openbare orde en wanneer de middelen van de lokale politie ontoereikend zijn, de federale politie of het leger vorderen.Als eerste gemeentelijke mandataris heeft de burgemeester een aantal individuele bevoegdheden:

 • ze is van rechtswege voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en van
  het vast bureau
 • ze ondertekent de briefwisseling van de gemeente en de reglementen en verordeningen
  van haarzelf en van het college
 • ze is verantwoordelijk voor de bekendmaking van de reglementen en verordeningen van
  de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van haarzelf op de
  gemeentelijke webtoepassing
 • ze is ambtenaar van de burgerlijke stand (enkel wanneer ze verhinderd is of de wens
  uitdrukt die taak niet te vervullen, kan het college deze taak aan een schepen opdragen.

Maak een afspraak met de burgemeester