bekendmaking Rup Wommelgemsteenweg

Provincie Antwerpen
Arrondissement Antwerpen
Gemeente: 2110 WIJNEGEM
________________________
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
genaamd “Wommelgemsteenweg”
Bekendmaking van onderzoek


Het College van Burgemeester en Schepenen
Overeenkomstig artikel 2.2.21. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening – in werking 
getreden op 01.09.2009 – met latere wijzigingen;


Brengt ter kennis van de bevolking dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
“Wommelgemsteenweg” met rooilijnplan en bijgaande plannen, stedenbouwkundige 
voorschriften, toelichtingsnota en screeningsnota, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen en door de gemeenteraad van Wijnegem voorlopig vastgesteld in de vergadering van
27 februari 2023, in het gemeentehuis Turnhoutsebaan 422, voor iedereen ter inzage ligt van:
27 maart 2023 tot en met 25 mei 2023, alle werkdagen behalve de zaterdag, van 8.30 u tot 12.00 u 
en de donderdagavonden van 18.00 u tot 21.00 u.


Gedurende de duurtijd van het openbaar onderzoek is het plan eveneens raadpleegbaar via 
internet: www.wijnegem.be.


Al wie omtrent de plannen bezwaren of opmerkingen te maken heeft, moet die schriftelijk 
richten aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, p/a Turnhoutsebaan 422 te 
2110 Wijnegem, uiterlijk op donderdag 25 mei 2023 te 21.00 uur. 
De schriftelijke bezwaren of opmerkingen worden daar bij een ter post aangetekende brief 
toegezonden of op hetzelfde adres afgegeven tegen ontvangstbewijs. 
Met laattijdig toegestuurde bezwaren moet geen rekening worden gehouden.


Namens het college van burgemeester en schepenen
L. Nagels                                        L. Wouters
algemeen directeur                        burgemeester