Algemene voorwaarden evenementen

 • Tijdens de organisatie moeten alle instructies en aanbevelingen van de politie, de brandweer, medische hulpdiensten, het evenementenloket of andere gemeentelijke diensten strikt worden opgevolgd.
 • De standaard voorwaarden van Brandweer Zone Antwerpen kan je hier nalezen.
 • Deze vergunning is strikt verbonden aan de door de aanvrager ingediende informatie. Bij het afwijken van de uitvoering op deze aanvraag, vervalt de toegekende vergunning. Indien er onderdelen van het concept wijzigen, moet u op voorhand de evenementencoördinator hiervan op de hoogte stellen via evenementen@wijnegem.be.
 • Ter controle op de naleving moet de vergunning steeds ter beschikking worden gehouden voor de bevoegde instanties.
 • Er geldt een algemeen verbod op het bevuilen van de openbare plaats, verdere bepalingen hierover zijn opgenomen in het uniform gemeentelijk politiereglement (Deel A2).
 • De organisator is verantwoordelijk voor het opruimen anders zullen de schoonmaakkosten op hem verhaald worden.
 • Je moet je strikt houden aan de omgevings- (hoorbaarheid in de woning van buren, nachtrust, stilte in nabijheid van bepaalde gebouwen) en geluidsnormen.
 • Indien je de toelating hebt gekregen om tussen de 85dB(A) LAeq,15 min en 95dB(A) LAeq,15 min geluid te produceren raden we aan om oordopjes ter beschikking te stellen van de toeschouwers. Zeker wanneer je geregeld geluid boven 90dB(A) LAeq,15 min zal produceren. Dit om eventuele gehoorschade te voorkomen. LAeq,15 min is het energetisch gewogen geluidsniveau gemeten over 15 minuten. Daarnaast moet je voldoen aan enkele bijkomende voorwaarden:
  • het geluidsvolume moet gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel gemeten worden;
  • het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient;
  • er mag een geluidsbegrenzer worden gebruikt die ervoor zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden, maar dat is geen verplichting. Ook hier is het gemeten geluidsvolume permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient;
   • TIP: Als je de meetgegevens registreert, bewaar deze dan minimum een maand, zo kan je bij discussies achteraf of bij klachten aantonen dat je de regelgeving hebt gerespecteerd.
  • Vanaf 95dB(A) LAeq,15 min is het verplicht oordopjes te gebruiken en deze gratis ter beschikking te stellen van de toeschouwers. In geen geval mag je dergelijke geluidsvolumes produceren zonder voorafgaandelijke en expliciete goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen. Er zullen je dan nog bijkomende voorwaarden opgelegd worden.
 • De organisator moet een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten of beschikken over een vrijstelling hiervoor.
 • De burgemeester zal in overleg met politie en brandweer de inzet van het veiligheidspersoneel bepalen. Indien je voor jouw evenement beveiligingspersoneel moet voorzien ben je verplicht uiterlijk 2 weken voor aanvang van je evenement de contactgegevens van de beveiligers door te geven aan de lokale politie. In hoeverre dat nog niet als bijlage aan de aanvraag werd toegevoegd bezorgen we je daarvoor een formulier samen met jouw vergunning om het evenement te laten plaatsvinden.
 • Het is verboden om, zowel op de openbare plaats als op private domeinen, vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen of wenslampionnen op te laten. De burgemeester kan toelating verlenen om vuurwerk af te steken volgens de voorwaarden en modaliteiten die hij bepaalt. Het afsteken van vuurwerk mag nooit hinder veroorzaken voor de gebruikers van de openbare plaats.
 • Het is strikt verboden zelf aankondigingsborden of (tijdelijke)bewegwijzering aan te brengen op het openbaar domein. Indien toegestaan worden aankondigingsborden aangebracht door de dienst werken.
 • Het verspreiden van flyers is enkel toegestaan na uitdrukkelijke goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. Activiteiten vermeld in de UiT-krant worden automatisch opgenomen in Info Wijnegem. Daarnaast kan je onder bepaalde voorwaarden publiciteit maken voor je evenement via de digitale lichtkranten.
 • Er zijn strikte regels verbonden aan het verspreiden van reclame. Deze zijn opgenomen in het uniform gemeentelijk politiereglement. In het bijzonder artikels 39 t.e.m. 52 (Deel A2, hoofdstuk 9 – aanplakking) en artikels 121-122 (Deel A4 – hoofdstuk 3)
 • Alle bepalingen opgenomen in het uniform gemeentelijk politiereglement moeten strikt nageleefd worden. Bovenstaande opsomming van artikels is richtinggevend en omvat slechts een beperkte selectie van bepalingen uit het uniform gemeentelijk politiereglement.
 • Je staat als organisator in voor het plaatsen van sanitaire voorzieningen indien dit nodig wordt geacht.

Gerelateerde items