Algemene voorwaarden, wetgeving en het politiereglement - IOD

1. Algemene voorwaarden

 • Geen inname van het openbaar domein mag gebeuren dan na de aanvraag en het bekomen van een voorafgaandelijke vergunning zoals voorzien in het politiereglement.
 • Iedere toelating of vergunning die afgeleverd werd met betrekking tot de inname openbaar domein moet zich steeds op de locatie van de inname bevinden en vertoond worden op elk verzoek van de bevoegde overheid.
 • Er wordt een tijdelijke en herroepbare toelating voor privatieve inname van het openbaar domein verleend. Deze is persoons- en plaatsgebonden en is niet overdraagbaar.
 • De toelating is slechts geldig voor de periode die vermeld wordt op de toelating en kan ingetrokken worden door de bevoegde instanties indien dit nodig wordt geacht.
 • Het beschikken over een omgevingsvergunning stelt de houder ervan niet vrij van het aanvragen van de vergunning inname openbaar domein.
 • Je zorgt zelf voor de vereiste verkeerssignalisatie. Verbodsborden voor parkeren kan je huren op de dienst omgeving.
 • In het geval dat er signalisatie moet worden geplaatst om de werken veilig te kunnen laten verlopen, geldt deze toelating tevens als signalisatievergunning. Het goedgekeurde signalisatieplan maakt in dat geval integraal deel uit van de toelating.
 • Werken mogen enkel aangevat worden na het bekomen van de toelating. Het werk mag ook pas beginnen wanneer de voorziene signalisatie zoals aangegeven op het signalisatieplan correct is aangebracht.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager erop toe te zien dat de signalisatie tijdens de gehele duur van de toelating op de correcte plaats staat. In het geval dat de signalisatie tijdens de duurtijd van de inname openbaar domein door derden wordt weggehaald of wordt beschadigd, moet je dit zo snel mogelijk melden aan de dienst omgeving. Dat doe je door een mailtje te sturen naar mobilteit@wijnegem.be.Vermeld in e-mailverkeer steeds het referentienummer van de aanvraag.
 • Je treft de nodige schikkingen om de openbare weg gedurende de werken proper te houden.
 • Op een omleidingsweg mogen geen werken uitgevoerd worden.
 • Wanneer er straatmeubilair of vlaggenmasten verwijderd moeten worden door het lokaal bestuur, moet je dat duidelijk vermelden in het beschrijvingsvak.
 • Inrichtingen van openbaar nut moeten vrijgehouden worden van inname en materialen (bv. Rioolmonden, straatkolken, inspectieputten, sleutelmonden Pidpa en Fluvius, putten Waterlink,  elektriciteitskasten,…) Ondergrondse en bovengrondse watermonden (hydranten) moeten steeds vrij en goed bereikbaar zijn. Plaats niets op minder dan 1 meter.
 • Hulp- en Politie diensten krijgen op de openbare weg te allen tijde een vrije doorgang van minstens 4 m breedte en 4 m hoogte. Dit geldt zowel voor het doorgaand als het voor het bestemmingsverkeer van bovenvermelde diensten.
 • In een aantal gevallen, meestal bij grote hinder, kan het lokaal bestuur de verplichting opleggen om minimum 3 dagen op voorhand persoonlijk een bewonersbrief in de brievenbussen van de getroffen bewoners te steken. In dat geval wordt dit opgenomen in de specifieke voorwaarden van de toelating. Het is verplicht om deze bewonersbrief nadien als bijlage toe te voegen aan het dossier.

2. Afspraken in geval van schade

 • De aanvragen staat zelf in voor de (dagelijkse) reiniging van de locatie en de verwijdering van de afvalstoffen tijdens en/of na de inname. Bij het niet naleven van deze voorwaarde worden de kosten voor de opkuis aan de aanvrager aangerekend.
 • De ingenomen openbare ruimte wordt in de oorspronkelijke staat achtergelaten.
 • De aanvrager is aansprakelijk voor elke schade die de gemeente lijdt door de inname van de openbare ruimte. Zij vrijwaren de gemeente voor elke vordering tot schadevergoeding voortvloeiend uit de inname van de openbare ruimte. De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van de inname toegebracht aan persoon, eigendommen van de gebruiker of van derden, ook al is de inname vergund, toegelaten of geregistreerd.
 • Eventuele schade aan de openbare ruimte ten gevolge van de inname dient door de aanvrager onmiddellijk gemeld te worden aan de bevoegde diensten van het lokaal bestuur. Om betwistingen te voorkomen is het de plicht van de aanvrager om, alvorens de werken aan te vatten, foto’s met datum van het openbaar domein te nemen en eventuele voorafgaandelijke schade aldus te documenteren via een duidelijke plaatsbeschrijving. Je kan deze documentatie per e-mail overmaken via: mobiliteit@wijnegem.be.
 • In geen enkel geval mag de gebruiker de schade aan de openbare ruimte zelf herstellen. Gebeurt dat wel, dan zal de gemeente, op kosten en risico van de gebruiker, die herstelling ongedaan maken en de openbare ruimte zelf definitief herstellen.
 • Gemaakte schade zal achteraf verhaald worden.

3. Voorwaarden bij een parkeer- en/of stilstaanverbod

 • Wanneer er een verbod op stilstaan en parkeren noodzakelijk is in de zone van de inname, moet je dit duidelijk aangeven in je aanvraag door “ik neem (een gedeelte van) de parkeerstrook in” aan te duiden. Vervolgens vul je het aantal parkeerplaatsen dat je zal innemen in.
 • Wanneer je een container wil plaatsen, kan je er best rekening mee houden dat de vrachtwagen die deze komt leveren ook voldoende ruimte moet hebben om deze container te leveren en terug op te halen. Een afstand van min of meer 20 meter zou hiervoor moeten volstaan.
 • Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren dienen minstens 24 uur vóór aanvang van de werken (of aanvangstijdstip) duidelijk zichtbaar te worden geplaatst.
 • Geef bij het plaatsen van de parkeerverbodsborden de nummerplaten van de reeds geparkeerde voertuigen én hun locatie door via het EagleBe portaal. Zo niet, dan kan de politie niet optreden bij eventuele oneigenlijke inname van de voorbehouden plaatsen.
 • Wanneer er nog steeds voertuigen geparkeerd staan op de ingenomen parkeerplaatsen op het moment dat het verbod geldig is, kan je een beroep doen op de lokale politiezone Minos. Zij komen ter plaatse om dit vast te stellen en zullen de voertuigen laten wegslepen. Je kan hiervoor bellen naar het telefoonnummer 03 451 98 98.
 • Indien je het verbod op stilstaan en parkeren wilt verlengen, moet dit uiterlijk drie dagen voor het einde van het verbod aangevraagd worden via de online toepassing.
 • Je kan verbodsborden voor parkeren huren bij de dienst omgeving (Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem). Hiervoor geldt de volgende retributie: de huur van de verkeersborden bedraagt 1 euro/dag per verkeersbord. 
 • In het geval dat de verkeerstekens tijdens de duurtijd van het parkeerverbod door derden worden weggehaald of worden beschadigd, moet de aanvrager dit zo snel mogelijk melden aan de dienst omgeving. Dit doe je per e-mail met vermelding van het referentienummer van je aanvraag.
 • Diefstal of beschadiging van de gehuurde borden moet steeds aangegeven worden bij de lokale politie. Het proces verbaal bezorg je nadien aan ons via mobiliteit@wijnegem.be
 • Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager ervoor te zorgen dat de verkeerstekens van het type E1 tijdens de gehele duur van de toelating op de correcte plaats staan en met de juiste onderborden zijn uitgerust.

4. Specifieke voorwaarden bij de toelating tot het plaatsen van wegsignalisatie op de openbare weg

 1. Ter verzekering van de veiligheid van het verkeer op de openbare weg, wordt uitsluitend toelating verleend tot het plaatsen van wegsignalisatie op de openbare weg onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager en/of de uitvoerder der werken conform de geldende wetgeving, mits het naleven van de algemene voorwaarden, de specifieke voorwaarden en op basis van een goedgekeurd signalisatieplan dat aangeleverd wordt door de desbetreffende aannemer.
 2. De toelating voor het plaatsen van wegsignalisatie moet zich steeds op de werf bevinden en vertoond worden op elk verzoek van de bevoegde overheid. Bij schorsing van de werkzaamheden wordt hiervan melding gemaakt aan de opstellende dienst, die de toelating verleende. Zo niet wordt deze toelating geacht te vervallen.
 3. Een toelating betreffende het plaatsen van verkeerssignalisatie mag enkel daarvoor worden gebruikt. Voor bouwvergunningen, toelating voor inname openbaar domein, lokale retributies, enz... dient u zich vóór de start van de werken te informeren bij de bevoegde stedelijke/gemeentelijke of gewestelijke overheid.
 4. De signalisatie mag pas worden opgesteld vanaf de begindatum (en eventueel opgelegd begin uur) van deze toelating en moet verwijderd/afgedekt zijn ten laatste op de einddatum (en eventueel opgelegd eind uur) van deze toelating.
 5. Het werk mag slechts beginnen wanneer alle voorziene signalisatie correct is aangebracht.
 6. Bijzondere aandacht is vereist voor de veilige doorgang van (brom)fietsers en voetgangers.
 7. De aannemer treft de nodige schikkingen om de openbare weg rein te houden.
 8. De signalisatie moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken zuiver in stand gehouden zodanig dat zij voor de weggebruikers identificeerbaar blijven.
 9. Batterijen van mobiele verkeerslichten, knipperlichten e.d. moeten regelmatig nagekeken worden op hun goede werking.
 10. Tegenstrijdige signalisatie moet in overleg met de opstellende dienst tijdelijk worden afgedekt! Dit kan ook het plaatsen van bijkomende (parkeer)signalisatie met zich meebrengen. Het afdekken mag de verkeerstekens niet beschadigen. Indien er door het afdekken bevuiling/beschadigingen optreden, dan zal de aannemer zorgen dat de bevuilde/beschadigde verkeerstekens worden hersteld.
 11. Ingeval van beschadiging van de signalisatie door een ongeval of vandalisme, zal de aannemer de zaak rechtstreeks afhandelen met de verzekering of met de betrokken partij. Het lokaal bestuur zal geen vergoeding uitbetalen in geval van schade, ook niet als de schade door een onbekende werd veroorzaakt.
 12. De politie kan ten allen tijde het verwijderen van overbodige of plaatsen van bijkomende signalisatie opleggen. De aannemer geeft aan dit verzoek onmiddellijk gevolg.
 13. Zolang de signalisatie aanwezig is dient de aannemer de nodige schikkingen te treffen wat betreft de constante bereikbaarheid van een verantwoordelijk persoon ingeval van problemen. Deze dient het probleem binnen de kortst mogelijke tijd op te lossen. De contactgegevens van opdrachtgever, de verantwoordelijke van de signalisatie en de verantwoordelijke aannemer moeten tijdens het online aanvraagproces via de daartoe bestemde vakken doorgegeven worden.
 14. De aannemer zorgt dat de signalisatie onmiddellijk wordt weggenomen bij het beëindigen van de werken.
 15. De toelating is enkel geldig tijdens de vernoemde periode en kan in geval van noodzaak of niet naleven van de voorschriften onmiddellijk ingetrokken worden. Ze ontslaat de verkrijger geenszins van het naleven van alle wettelijke bepalingen en voorschriften omtrent wegsignalisatie en inname openbaar domein.
 16. Indien de aannemer in gebreke blijft of geen gevolg geeft om zich in regel te stellen, kan de politie en/of het lokaal bestuur zelf ingrijpen. Dit heeft tot gevolg dat alle kosten hieraan verbonden ten laste vallen van de aannemer. De eventuele ingrepen verminderen geenszins de verantwoordelijkheid van de aannemer.
 17. Ten laatste 3 werkdagen vóór de start van de werkzaamheden licht de aannemer de getroffen bewoners/bedrijven en indien noodzakelijk ook de openbare vervoersmaatschappij De Lijn schriftelijk in over de aard en de duur van de werken, de verwachte hinder, de omleidingsroute(s) e.d.

5. Wetgeving

 • De wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere wijzigingen;
 • het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, , inzonderheid artikel 60.2 en 78.1.1 en latere wijzigingen;
 • het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;
 • het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en wijzigingen;
 • het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, inzonderheid artikel 8;
 • het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
 • de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet en wijzigingen;
 • het standaardbestek 250 voor wegenbouw, hoofdstuk 10;
 • de algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie;
 • het uniform gemeentelijk politiereglement van 1 juli 2020.

5.1 Uittreksel uit het uniform gemeentelijk politiereglement - 1 juli 2020 - Deel A